ഇടിവെട്ട് Sukuna

0 ( 0 reviews )
Sale price$27.00

Size: S
Color: Black

Please note that returns are subject to a nominal fee. To ensure the perfect fit, we recommend reviewing our sizing guide before making a purchase. For more details, check our Return Policy.

Grab the swag of the king of curses, whose name strikes fear into the hearts of enemies, just like when they hear the name “Sub Inspector Sugunan”! Carry the honor of the strongest under the heavens with the new “Idivett Sukunan” tees. Just for a horror! 😜

 

Premium Comfort : Crafted from 100% premium soft cotton for ultimate comfort.


No-Shrink Guarantee : Pre-shrunk fabric ensures a perfect fit wash after wash.


Durable Design : Non-tubular with side seams for a better fit and enhanced durability.


Stylish Fit : American Standard fit offers a stylish and comfortable look.


Perfect Weight : 165gsm (white) / 170gsm (colors) fabric for a balance of lightness and sturdiness.


Long-Lasting Prints : Prints designed for longevity, so your favorite designs stay vibrant for longer.


Cultural Fusion : Mixes Kerala's charm with vibrant anime aesthetics for a unique style statement.

  ഒരുമാതിരി • മറ്റേടത്തെ • ചോദ്യം • ചോയിക്കരുത്

  O.M.C.C

  നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയാം

  How long will it take to get my orders?

  വേണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ കൊടുത്തുവിടാം

  Any question?

  നല്ല ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം

  Our customer support is available Monday to Friday: 8am-8:30pm.Average answer time: 24h